Vedtægterne
 

Forsiden
Lidt om Midtjysk Kor
Kalender
Repertoire
Eksempler
Scrapbog
Gæstebog
Vedtægterne
Bestyrelse mv.

For medlemmer

 

 

Send en mail til koret:
 
Udskift (a) med @ før afsendelse

 

 


 

 

Gratis læser til materiale:

Retningslinier for Midtjysk Kor

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er "Midtjysk Kor", som blev dannet i 1977. Første dato, hvor Midtjysk Kor er en realitet, er den 26. oktober 1977. Foreningen har hjemsted i Kjellerup. Formålet med Midtjysk Kor er at samle en skare af musik- og sangglade personer, som ønsker at synge med andre.

§ 2. Medlemskab
Alle kan blive medlem af Midtjysk Kor. Eneste kriterier for medlemskab er glæden ved at synge og være sammen med andre. Nodekendskab er ingen nødvendighed.

Stk. 1: Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2: Kontingentet betales en gang årligt.
Stk. 3: Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Erlagt kontingent refunderes ikke.

§3. Generalforsamlingen 
Stk. 1: Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun fremmødte medlemmer af koret har stemmeret. Kun ved skriftligt tilsagn kan et ikke tilstedeværende medlem opstilles. Indkaldelse til den årlige generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved korets øveaftener.

Stk. 2: På dagsorden ved generalforsamlingen skal følgende punkter medtages:

1. "En sang" ...
2. Valg af mødedirigent og 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab - ved kassereren
5. Kordirigentens beretning
6. Valg til bestyrelse - herunder suppleanter
7. Valg til sangudvalg
8. Valg af to revisorer - herunder suppleanter
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Andre punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes om punkter, der er på dagsordenen ved generalforsamlingen - rettidigt indkommet.

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger indføres i en protokol. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 4: Der foretages skriftlig afstemning. Hver person stemmer på én person pr. ledig post. Den der har fået flest stemmer er valgt o.s.v. Herunder kommer suppleanterne, som er med i den skriftlige afstemning, 2. flest stemmer, 3. flest stemmer o.s.v.

Ved stemmelighed er der lodtrækning. Man er suppleant for ét år ad gangen.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, ved fx en øveaften. Hvis halvdelen af bestyrelsen eller l/3 af medlemmerne af koret ønsker afholdt ekstraordinær generalforsamling og opgiver, hvilke spørgsmål man ønsker behandlet, skal formanden eller bestyrelsen indkalde til en sådan - senest tre uger efter, at den er krævet.

§4. Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Der vælges 5 aktive medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Henholdsvis 2 og 3 medlemmer er på valg hvert år. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem af koret bliver udmeldt før valgperioden udløber - eller ved passivitet i en længere periode, hvormed vedkommende ikke kan følge med i, hvad der foregår.

Stk. 3: Formandens stemme er udslagsgivende ved eventuel stemmelighed.

Stk. 4: Bestyrelsesmøde holdes, når formand eller bestyrelsesmedlem(mer) finder det formålstjenligt.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Desuden vælges kasserer, sekretær og PR-person.

Stk. 6: Sekretæren fører protokol over det passerede på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 7: Bestyrelsen får ikke honorar for deres arbejde - dog har formanden frit kontingent.

Stk. 8: Eventuelle kor-aktiviteter mellem generalforsamlingen og sæsonens afslutning gennemføres af den afgående bestyrelse.

§5. Sangudvalget
Stk. 1:Sangudvalget (Repertoireudvalget) planlægger sammen med dirigenten næste sæsons repertoire. Udvalget beslutter selv sin arbejdsform.

Stk. 2: Udvalget består af to repræsentanter fra hver stemmegruppe. Man vælges for en 2-årig periode. Der skal gå mindst én udvalgsperiode, før man igen er valgbar til sangudvalget. Der vælges ingen suppleanter.

§6. Regnskab 
Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar - 31. december. Regnskabet afsluttes og revideres af revisorerne inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen giver kassereren en orientering om regnskabet siden årsafslutningen.

§7. Retningslinieændringer, foreningens ophør
Stk. 1: Ændringer af retningslinier eller bestemmelse om foreningens ophør kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling, der er lovlig indvarslet.

Stk. 2: Ved en opløsning af foreningen bestemmer bestyrelsen, hvordan eventuelle midler skal anvendes til alment kulturelle formål.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 15. januar 1998.
Anne Heller
Gerda Christiansen
Erene Vestergaard
Aksel Mikkelsen
Lone Gaarde Sørensen

Retningslinierne revideret og godkendt af generalforsamlingen den 31. januar 2001.
Lone Gaarde Sørensen
Jytte Sørensen
Aksel Mikkelsen
Ejvind Holm
Lene Huus Garbøl

Retningslinierne revideret og godkendt af ekstraordinær generalforsamling den 12. september 2007.
Gunhild Sørensen
Niels Erik Stie
Else Støvring
Lisbet Refer Dalsgaard
Karsten Jørgensen

Retningslinierne revideret og godkendt af generalforsamlingen den 26. januar 2010.
Gunhild Sørensen
Steen Løkkegaard
Else Støvring
Lisbet Refer Dalsgaard
Karsten Jørgensen

Retningslinierne revideret og godkendt af ekstraordinær generalforsamling den 12.marts 2014.
Gitte Berg Mansfeld
Axel Bendtsen
Hanna Elkjær
Laila Jensen
Karsten Jørgensen